วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

        สารสนเทศ  หมายถึง  ข้อมูลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่ประมวลจัดหมวดหมู่เปรียบเทียบและ
วิเคราะห์แล้วสามารสนำมาใช้ประโยชน์ได้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ส่วน
1.เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์   หมายถึง   อุปกรณ์ทุกชนิดที่ประกอบเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์   จำแนกหน้าที่ออกเป็น  4  ส่วน  คือ
1.1 หน่วยรับข้อมูล
1.2 หน่วยประมวลผลกลาง
1.3 หน่วยความแสดงผลข้อมูล
1.4 หน่วยความจำสำรอง
2. เทคโนโลยีซอฟต์แวร์  หมายถึง  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
2. มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
3. ทำให้เทคโนโลยีมีความสำคัญต่อประเทศไทย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมี  6  แบบ
1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  เช่น  ภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียม
2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล  เป็นสื่อข้อมูลบันทึกต่างๆเช่น เทปแม่เหล็ก
3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล  เช่น  เครื่องพิมพ์  จอภาพ
4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล  เช่น  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์
5.เทคโนโลยีใช้ในการจัดเก็บสำเนาเอกสาร  เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร
6. เทคโนโลยีสำหรับถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมูล  เช่น  ระบบโทรคมนาคม
วัตถุประสงค์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
1. เพื่อทราบถึงรายละเอียดข้อมูล
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหนรือการศึกษา
3. เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับตนเองและผู้อื่น
4. เพื่อตรวจสอบข้อมูล
5. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Search  Engine
        หมายถึง    เครื่องมือหรือเว็บไซตืที่อำนวยความสะดวกในกสารสืบค้นข้อมูลและข่าวสารให้แก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  จากแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆในระบบเครือข่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ประเภทของ  Search  Enging
1. อินเด็กเซอร์  การทำงานจะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่อยู่กระจัดกระจายบนอินเตอร์เน็ตไม่มีการแสดงข้อมูลบนรากฐานข้อมูล
2. ไดแร็กทอรี่  การค้นหาข้อมูลจะมีความเป็นระเบียบโดยข้อมูลต่างจะถูกคัดแยกเป็นหมวดหมู่และแยกเว็บไซต์ต่างออกเป็นประเภท
3. search  Enging  แบบเมตะเสิร์ชจะใช้หลายๆวิธีมาช่วยในการค้นคว้าข้อมูล  โดยจะรับคำสั่งค้นหาจากเราแล้วส่งไปยังเว็บไซต์
ประโยชน์ของ Search  Engine
1. ใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง
2.  ใช้ค้นหาข้อมูลแบบเจาะลึก
เทคเนคการสืบค้นข้อมูล
1. บีบประเด็นให้แคบลง
2. การใช้คำให้ใกล้เคียง
3. การใช้คำหลักคีบอร์ด
4. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลข
5. การใช้เครื่องหมายบวกและลบ
6. หลีกเลี่ยงภาษาพูด
7. ใช้ Advanced  Search
การสืบค้นข้อมูลโดยตรรกบูลีน
      And   เชื่อมเพื่อกำจัดความแคบลงด้วยคำว่า  And  ไว้ระหว่างคำสองคำ  หรือการไม่ใส่ตัวเชื่อมใดใดระหว่างคำในโปรแกรมอินเตอร์เน็ต  จะมีความหมายเช่นเดียวกัน 
     Ro  เชื่อมเพื่อขยายการค้นไปยังอื่นๆ ที่กำหนดหรือต้องการผลการค้นทั้งสองคำ
     NOT  เชื่อมคำเพื่อกำจัดการค้นหาให้แคบลง
ลำดับการค้นหามีการใช้คำเชื่อม
1. ระบบจะค้นคำที่อยู่ในวงเล็บ
2. จากนั้นจึงดำเนินการค้นหาทุกคำที่อยู่หลัง NOT
3. จะไปหาคะที่อยู่ระหวาง And ทั้งหมดรวมถึงคำที่อยู่ใกล้กัน แต่ไม่มี And เชื่อมด้วย
4. ขั้นสุดท้ายจะทำการค้นหาคำที่อยุ่ระหว่าง Or ทั้งหมด
คอมพิวเตอร์  หมายถึง   เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานตามคำสั่ง
ประกอบด้วย 
1. ฮาร์ดแวร์  มี 5 ส่วน
    1.1  หน่วยรับข้อมูลเข้า ทำหน้าที่ป้อนสัญญานเข้าระบบ เช่น แป็นอักขระ แผ่นซีดี
    1.2  หน่วยประมวลผลกลาง  ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคำนวณ ทั้งทางตรรกยะและทางคณิตศาสตร์ ถึงการประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับ
    1.3  หน่วยความจำ  ทำหน้าที่  เก้บข้อมูลหรือคำสั่งมาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อเตรียมส่งไปยังหน่ายประมวลผลกลาง
    1.4  หน่วยแสดงผล  ทำหน้าที่  แสดงข้อมุลที่ประมวลผลแล้ว
    1.5  อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ประโยช์ของคอมพิวเตอร์
1. มีความเร็วในการทำงานสุง
2. มีประสิทธิภาพในการทำงานสุง
3. มีความถูกต้องแม่นยำ
4. เก้บข้อมูลได้มาก
5. สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
ระบบคอมพิวเตอร์  หมายถึง  กรรมวิธีที่คอมพิวเตอร์ทำการใดใดกับข้อมูล ให้อยู่ในรุปแบบที่เป็นประโยชน์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
1.ฮาร์ดแวร์
2.ซอฟต์แวร์
3.ข้อมูล
4.บุคลากร
ฮาร์ดแวร์
        หมายถึง  ตัวเครื่องและอุปกรณ์ที่จับต้องได้  มี
1.ส่วนประมวลผล เป็นอุปกรณ์เปรียบเสมือนสมอง ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ประมวลผลเปรียบเทียบข้อมูล
2. ส่วนความจำ มี 3 ส่วนคือ
-  หน่วยความจำหลัก เช่น แรม รอม
- หน่วยความจำสำรอง
- หน่วยเก็บข้อมูล
3. ส่วนรับเข้าและส่งออก
4. ส่วนเก้บข้อมุล
หน่วยความจำหลักแบ่งได้ 2 ประเภท
1. แรม เป็นความจำที่ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าเพื่อรักษาข้อมูล เรียกว่า หน่วยความจำลบเลืยนได้
2. รอม  เป็นโปรแกรมหรือข้อมุลพื้นฐาน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรียกว่า หน่วยความจำไม่ลบเลือน
หน่วยความจำสำรอง
     มีไว้สำรองหรือทำงานกับข้อมูลและดปรแกรมขนาดใหญ่  สามารถเก้บไว้ได้หลายแบบ เช่น แผ่นบันทึก จานบันทึกแบบแข็ง แผ่นซีดีรอม
หน่วยความจำสำรอง
   มีไว้สำรองหรือทำงานกับข้อมูลและโปรแกรมขนาดใหญ่  สามารถเก็บไว้ได้หลายแบบ เช่น แผ่นบันทึก จานบันทึกแบบแข็ง แผ่นซีดีรอม
หน้าที่หลักของหน่วยความจำสำรอง
1. ใช่ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในอนาคต
2. ใช่ในการเก็บข้อมูลโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ระบบพื้ยฐานที่เห็นทั่วไป  แบ่งได้ 2 ประเภท
1.ระบบปฏิบัติการ
2.ระบบประยุกต์
ระบบปฏิบัติการหรือ เรีบกว่า โอเอส
        เป็นซอฟต์แวที่ใช้ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในทุกๆเครื่องนิยมใช้กัยมากและเป็นที่รู้จักกัยดี  คือ
1. ดอส เป็นซอฟต์แวร์จัดระบบงานที่พัฒนามานานแล้ว การใช้งานจึงเป็นตัวอักษร รู้จักกันดีในไมโครคอมพิวเตอร์ในอดีต ปัจจุบันมีการใช้น้อยลง
2. วินโดวส์ เป็นระบบที่พัฒนามาจากดอส ผู้ใช้สามารถสั่งได้จากเมาส์ แทนคีบอร์ด สามารถทำงานได้หลายอย่างพร้อมกัน อยู่คนละขอบหน้าต่างบนจอภาพ ใช้งานโดยรูปแบบกราฟิก สามารถใช้เมาส์เลื่อนชี้ตรงตำแหน่งที่ต้องการได้ เป็ยเทคโนโลยีแบบเปิดใช้รวมกันได้หลายงานที่เรียกว่าระบบหลายภาระกิจ
3. ยูนิกส์ พัฒนามาตั้งแต่ใช้มินิคอมพิวเตอร์
4. ลีนุกส์ พัฒนามาจากยูนิกส์ มีการแจงจ่ายโปรแกรมต้นฉบับให้นักพัฒนาช่วยกันพัฒนา นิยมใช้ในปัจจุบัน สามารถทำงานได้บน CPU
5. แมคอินทอส เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ส่วนมากนำไปใช้งานในด้าน กราฟิก ออกแบบ เป็นต้น
ชนิดของระบบปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 3 ชนิด
1. ประเภทใช้งานเดี่ยว กำหนดให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ครั้งละงานเท่านั้น ใช้ในเครื่องขนาดเล็กอย่างไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบัติการดอส ดอส เป็นต้น
2. ประเภทใช้งานกับหลายงาน สามารถใช้งานได้พร้อมกันได้หลายงานในขนาดเดี่ยวกัน
3. ประเภทการใช้งานหลายคน ใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ประมวลผล
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
     คือ  โปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างตามที่ผู้ใช้ต้องการได้
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. สำหรับงานเฉพาะด้าน คือ โปรแกรมที่ทำงานที่เราต้องการ เช่น โปรแกรมการจ่ายบัญชีเงินเดือน เป็นต้น
2. สำหรับงานทั่วไป คือ สามารถนำไปใช้ในข้อมูลของตนได้ แต่ไสมารถนำมาแก่ไขโปรแกรมได้
ซอฟต์แบ่งตามกลุ่มใช้งานได้ 3 ประเภท
1. กลุ่มการใช้งานทางด้านธุรกิจ คือ ซอฟต์แวกลุ่มนี้ถูกนำมาใช้โดยมุ่งหวังให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดพิมพ์รายงานเอกสาร เป็นต้น
2. กลุ่มการใช้งานด้านกราฟิกและมัลติมิเดีย คือ ช่วยให้ใช้งานทางด้านกราฟิกและมัลติมิเดียได้ง่ายขึ้น เช่น ตกแต่ง ปรับเสียง ตัดต่อ เป็นต้น
3. กลุ่มการใช้งานเว็บและการติดต่อสื่อสาร คือพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะด้าน เช่น การจัดดูแลเว็บ เป็นต้น
ความจำเป็นของการใช้ซอฟต์แวร์
       การใช้ภาษาเครื่องถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้ทันที แต่คนจะจดจำยาก จึงมีผู้สร้างให้เป็นตัวอักษรและข้อความ ภาษาดังกล่าวนี้ คือ ภาษาระดับสูงระดับสูง
ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์
      คนจะเป็นผู้ที่บอกวิธีการให้คอมพิวเตอร์ทราบ  และทำงานได้ถูกต้อง ต้องมีสื่อกลาง ปัจจุบันเรามีภาษาที่ติดต่อซึ่งกันและกัน เรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุกต์ประกอบด้วย1. ภาษาเครื่อง คือ ระบบเลขฐานสอง เป็นรหัสแทนที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ใช้ตัวเลข 0 1 แทนซึ่งเรียกว่า ภาษาเครื่องวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู  เป็นวิชาที่สำคัญ